چاپ

Previous slide Next slide   چاپ: چاپ در اصطلاح ، اتقال متن، تصاویر ، اعداد و نشانه ها بر روی یک حامل فرم جهت انتقال آنها بر روی یک سطح چاپ شونده و تکثیر آن به شمارگان بالا می‌گویند . که متناسب به نیاز و بستر چاپی انواع مختلفی از چاپ انتخاب می‌گردد .چاپ اهمیت […]